แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน คุณค่าของคุณวัดค่าได้

ชาวมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายคงได้ยินกิตติศัพท์ เสียงลือเสียงเล่าอ้างของ KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะพนักงานออฟฟิสหรือฟรีแลนซ์ ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีความเคี่ยวกรำรวมถึงการวัดผลที่แตกต่างกันไป แน่นอนว่าเป็นสิ่งสร้างความกดดันให้คนทำงานหลาย ๆ คน เพราะการประเมินผลงานโดยใช้ KPI เป็นตัวตั้ง ย่อมส่งผลต่อหน้าที่การงานหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประเมินเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การวัดประสิทธิภาพในการทำงาน ความก้าวหน้าในสายงาน ฯลฯ

เรียกว่าเป็นหนึ่งในการวัดผลที่องค์กรต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ประเมินพนักงานประจำปี นอกจากนี้ KPI ยังถือเป็นการสรุปภาพรวมการทำงานในปีนั้น ๆ ด้วยว่า ตัวเราเองและองค์กรต้องปรับปรุงในแง่ไหนบ้าง มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งหรืออะไรที่ต้องพัฒนาต่อไป เหมือนการทบทวนวิธีการทำงานเพื่อสิ่งเหล่านั้นนำไปแก้ไขต่อไปในอนาคต หรือถ้าแก้ไม่ได้ก็เก็บสิ่งนั้นเป็นบทเรียน โดยพยายามไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก

คำว่า KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator

  • K = Key คือหัวใจหลัก, เป้าหมายหลัก, กุญแจสำคัญของความสำเร็จ
  • P = Performance คือประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามารถในการทำงาน
  • I = Indicator คือดัชนีชี้วัด, ตัวชี้วัด

ดังนั้น จากความหมายทั้งหมดของ KPI จึงแปลโดยรวมได้ว่าเป็นสิ่งวัดผลการทำงาน ใช้ชี้วัดความสำเร็จของงานแบบเป็นรูปธรรม เพราะทั้งหมดนั้นแปรผลออกมาเป็นตัวเลข โดยประเมินจากสิ่งที่คุณปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายมาตรฐานที่ตกลงกันไว้

อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ดีนั้น ควรมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ทางที่ดีควรเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร ที่สำคัญ KPI ควรมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตาม Culture การทำงานของแต่ละแผนก ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันประเมินโดยรวมทั้งหมด เพราะงานแต่ละรูปแบบก็มีความยากง่ายในส่วนที่แตกต่างกันไป

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.