แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และธุรกิจของคุณ
ช่วง COVID-19 กับสิทธิประกันสังคมที่คนทำงานต้องรู้ชี้ชัดทุกประเด็น

ด้วยวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงาน ฟรีแลนซ์ และผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่ว่าสุขภาพกายที่มีความเสี่ยงจากการรับเชื้อไวรัสจากสถานที่ต่างๆ จนหลายๆบริษัทสั่งให้พนักงานทำงานแบบ Work from Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในขณะที่อีกหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน ส่งผลต่อทั้งเรื่องสุขภาพจิตและความเครียดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี สิทธิจากประกันสังคมสามารถช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวได้ รักษาฟรี หากติด COVID-19

โรคโควิด-19 เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าตัวนี้แล้ว เชื้อจะแพร่ไปตามเยื่อบุที่คอ ระบบทางเดินหายใจ และปอดจากนั้นจะแพร่ขยายเชื้อในร่างกายให้มากขึ้นโดยจะส่งผลรุนแรงที่สุดเมื่อเชื้อไปฝังตัวที่ปอดและเกิดการทำลายเนื้อเยื่อของปอดมากขึ้น ระยะฟักตัวของโควิด-19 อยู่ที่ 2 วันถึง 27 วัน ในบางรายแม้จะมีเชื้ออยู่แต่กลับไม่แสดงอาการป่วยออกมาแต่อย่างใด แต่สำหรับคนที่มีอาการไอแห้ง มีไข้ เจ็บคอ และอันตรายที่สุดคือการหายใจไม่สะดวก 

ผู้ประกันตนที่มีอาการดังกล่าวลำบากสามารถเข้ารับการตรวจรักษา รวมถึงซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมจะต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ มีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้ที่เข้าข่ายว่าติดไวรัสโคโรนาจะมีการส่งตรวจทางแล็ปเพื่อพิสูจน์ทราบอาการให้แน่ชัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตรวจรักษา หรือค่ายาแต่อย่างใด

หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิในพื้นที่ได้ เช่น อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม จะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉินหรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากอาการไม่เข้าข่าย ไม่แนะนำให้ขอตรวจเองเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อที่โรงพยาบาล

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.