โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายหลังการร่วมลงนามระหว่างอาลี บาบา กรุ๊ป และ รัฐบาลไทย เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลาซาด้า ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทหลักบริษัทหนึ่งในกลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นที่ จะสนับสนุนร่วมผลักดันการพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมให้ทั้งความสนับสนุนต่ อนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล “ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมี อัตราการเจริญเติบโตอย่างมีนั ยสำคัญมาตลอดระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่ลาซาด้าได้เข้ามาตั้ งสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งลาซาด้ามีความมุ่งมั่ นในการให้ความสนับสนุนเพื่อพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญให้ กับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื นของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่มี การคาดการณ์มูลค่าของตลาดว่ าจะสูงถึงห้าพันสามร้อยล้านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ ภายในปี 2564” นายอเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าว

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

“ในระยะยาว ลาซาด้ามีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีและแบรนด์สิ นค้าไทยในการก้าวสู่โลกอีคอมเมิ ร์ซ ผนวกกับการยกระดับความสามารถด้ านโลจิสติกส์ของเรา สิ่งเหล่านี้จึงนับว่าเป็นส่ วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมี ความสามารถในการรองรับการเจริ ญเติบโตของอีคอมเมิร์ซได้ ในอนาคต” บริษัทลาซาด้า ภายใต้กลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ประกาศแผนการก่อตั้งโปรเจคอี คอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริ การได้ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นประตูเศรษฐกิจและโลจิสติ กส์ที่เปิดสู่ตลาดนานาประเทศ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเชื่ อมต่อด้านการขนส่งโดยเฉพาะกั บประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โครงการอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศอี คอมเมิร์ซหรืออีโคซิสเต็มที่ดี ที่สุดของประเทศไทยซึ่งจะเป็ นระบบนิเวศฯชั้นนำในภูมิ ภาคโดยจะเป็นจุดนัดพบของเจ้ าของธุรกิจขนาดย่อมหรือเอสเอ็ มอี ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์ นอกจากนั้นโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นศูนย์รวมที่นำโครงสร้ างทางโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขั้ นสูงมาไว้ในที่เดียวกันในเขตอี อีซีเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเขตอีอีซี หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออกของลาซาด้าในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนและเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กั บบทบาทลาซาด้าและอาลี บาบาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพั ฒนาระบบนิเวศ หรือ อีโคซิสเต็ม ที่รองรับเทคโนโลยีล่าสุ ดของประเทศไทย ไปพร้อมกับการบ่มเพาะและเตรี ยมความพร้อมให้กับนักธุรกิจยุ คใหม่ที่รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอั พและกลุ่มSME ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การทำธุ รกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทอาลีบาบาและลาซาด้าให้ ความสนใจในการที่จะร่วมกันพั ฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยในความร่วมมือของลาซาด้าที่ มีแผนงานอันจะร่วมก่อตั้งอี กหลากหลายโครงการในอนาคตเพื่ อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซและเสริ มความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ เราประสบความสำเร็ จในการนำประเทศไทยเดินหน้ าไปตามแผนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0” ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมกล่าว

ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ การที่ลาซาด้าได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในการพัฒนาและยกระดับศั กยภาพระบบการขนส่งและระบบโลจิ สติกส์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเจริญเติ บโตและความต้องการของอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ ลาซาด้ายังได้ทำงานร่วมกั บกระทรวงอุ ตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทย โดยได้จัดโปรแกรมการพัฒนาศั กยภาพทางอีคอมเมิร์ซที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีไทย ทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้รั บประสบการณ์จากโปรแกรมการพั ฒนาในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การส่ง 5 สุดยอดผู้ค้าออนไลน์จาก ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับอาลี บาบา แคมปัส ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

เพื่อช่วยให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ สามารถปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ ออราเคิลได้ขยายขีดความสามารถของ Oracle Marketing Cloud ที่มาพร้อม 3 นวัตกรรมใหม่ ได้แก่ Offline Data Append, Match Multiplier และ Business Units for Content Marketing นวัตกรรมล่าสุดเหล่านี้จะช่วยให้โปรไฟล์ของลูกค้ามีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยข้อมูลการซื้อแบบออฟไลน์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดของ Oracle Marketing Cloud ได้แก่ ฟังก์ชั่นใหม่ที่ผนวกรวมกับ Oracle Service Cloud ที่ช่วยให้นักการตลาดใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ข้ามช่องทางแบบผสมผสานและสอดคล้องกัน

Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

Oracle Marketing Cloud ช่วยยกระดับให้นักการตลาดและแบรนด์ต่างๆ

จากผลการศึกษาของ CMO Club พบว่า มีเพียง 13% ของซีเอ็มโอ (CMO) ที่ตอบแบบสำรวจ ระบุว่า พวกเขาสามารถส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลและน่าสนใจผ่านทุกช่องทางได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้และออกแบบเนื้อหาตัดและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน นักการตลาดจำเป็นต้องรับฟังและเก็บข้อมูลตามบริบทและพฤติกรรมผ่านทางโซเชี่ยล มือถือ เว็บ อีเมล์ วิดีโอ และช่องทางดิจิตอลอื่นๆ ตลอดจนการผสานกลยุทธ์นี้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพฤติกรรม “ออฟไลน์” ของพวกเขา ทั้งนี้ ด้วยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยสำหรับนักการตลาดในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลและน่าสนใจผ่านทุกช่องที่หลากหลาย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Oracle Maxymiser โดย Oracle Maxymiser ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเพิ่มประสบการณ์ดิจิตอลของลูกค้า (digital customer experience optimization) จะช่วยให้นักการตลาดประเมินข้อมูล วิธีการจัดส่ง และเนื้อหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เฉพาะตัวที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล

Offline Data Append: ขณะนี้นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จาก Oracle Datalogix ได้ง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ดิจิตอลของลูกค้าให้ดีขึ้น โดยข้อมูลที่มีการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์เป็นฐานช่วยให้นักการตลาดมองเห็นภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์แบบองค์รวมที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำส่งอีเมล์ (email deliverability) การเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) และการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามช่องทาง (cross-channel interactions) และช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถระบุและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการได้ดีขึ้น

Match Multiplier: ช่วยให้นักการตลาดใช้ขีดความสามารถร่วมกันในการเชื่อมต่อผู้ใช้ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และส่งมอบข้อความผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องระบุตัวตน วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกค้าที่ใช้ Oracle Marketing Cloud บรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นในด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าที่พวกเขาสามารถบรรลุได้ด้วยตัวเอง

Business Units for Content Marketing: ในขณะนี้นักการตลาดสามารถมีมุมมองแบบรวมศูนย์ (centralized view) ของสินทรัพย์ด้านการตลาดเนื้อหา (content marketing assets) ปฏิทิน (calendar) และการวิเคราะห์ (analytics) ของตน โดยบรรดาผู้นำด้านการตลาดเนื้อหา (content marketing leaders) สามารถปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา (content strategy) ของพวกเขาในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้เนื้อหานั้น บุคลิกลักษณะที่เป็นเป้าหมาย และขั้นตอนการทำงาน (workflow) ทั่วทุกหน่วยธุรกิจต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งสามารถจัดการจากส่วนกลางได้ทันที

เพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นอีกขั้น ออราเคิลได้ปรับปรุงการบูรณาการระหว่าง Oracle Marketing Cloud และ Oracle Service Cloud เพื่อให้นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก Oracle Service Cloud เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความตองการเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ตัววอย่างเช่น กรณีลูกค้าแจ้งเกี่ยวกับประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่น่าประทับใจ พวกเขาอาจถูกตัดออกจากแคมเปญประเภท cross-sell หรือ upsell เป็นการชั่วคราว

คุณเควิน อาเคอรอยด์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดคลาวด์, ออราเคิล กล่าวว่า”การตลาดสมัยใหม่ไม่ใช่การสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ big data แต่เป็นการใช้งานข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ในทางที่ถูกต้อง ในช่องทางที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม” คุณเควิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรากำลังเปิดตัวนวัตกรรมสำคัญหลายรายการที่เสริมเข้าไป เพื่อช่วยให้นักการตลาดยกระดับการสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจของลูกค้าและการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นผู้ซื้อ (conversion) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้ โดยเติมเต็มโปรไฟล์ของลูกค้าให้สมบูรณ์ขึ้น เสริมสร้างความคิดริเริ่มด้านการตลาดเนื้อหา และปรับปรุงการสร้างการมีส่วนร่วมและความสนใจแบบข้ามหลายช่องทาง”