โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายหลังการร่วมลงนามระหว่างอาลี บาบา กรุ๊ป และ รัฐบาลไทย เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ลาซาด้า ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทหลักบริษัทหนึ่งในกลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นที่ จะสนับสนุนร่วมผลักดันการพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมให้ทั้งความสนับสนุนต่ อนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล “ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมี อัตราการเจริญเติบโตอย่างมีนั ยสำคัญมาตลอดระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่ลาซาด้าได้เข้ามาตั้ งสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งลาซาด้ามีความมุ่งมั่ นในการให้ความสนับสนุนเพื่อพั ฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญให้ กับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยื นของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่มี การคาดการณ์มูลค่าของตลาดว่ าจะสูงถึงห้าพันสามร้อยล้านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ ภายในปี 2564” นายอเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าว

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค

โปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

“ในระยะยาว ลาซาด้ามีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีและแบรนด์สิ นค้าไทยในการก้าวสู่โลกอีคอมเมิ ร์ซ ผนวกกับการยกระดับความสามารถด้ านโลจิสติกส์ของเรา สิ่งเหล่านี้จึงนับว่าเป็นส่ วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมี ความสามารถในการรองรับการเจริ ญเติบโตของอีคอมเมิร์ซได้ ในอนาคต” บริษัทลาซาด้า ภายใต้กลุ่มอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ประกาศแผนการก่อตั้งโปรเจคอี คอมเมิร์ซ ปาร์ค ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริ การได้ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นประตูเศรษฐกิจและโลจิสติ กส์ที่เปิดสู่ตลาดนานาประเทศ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเชื่ อมต่อด้านการขนส่งโดยเฉพาะกั บประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โครงการอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศอี คอมเมิร์ซหรืออีโคซิสเต็มที่ดี ที่สุดของประเทศไทยซึ่งจะเป็ นระบบนิเวศฯชั้นนำในภูมิ ภาคโดยจะเป็นจุดนัดพบของเจ้ าของธุรกิจขนาดย่อมหรือเอสเอ็ มอี ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์ นอกจากนั้นโปรเจคอีคอมเมิร์ซ ปาร์ค จะเป็นศูนย์รวมที่นำโครงสร้ างทางโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขั้ นสูงมาไว้ในที่เดียวกันในเขตอี อีซีเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเขตอีอีซี หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออกของลาซาด้าในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนและเป็ นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กั บบทบาทลาซาด้าและอาลี บาบาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพั ฒนาระบบนิเวศ หรือ อีโคซิสเต็ม ที่รองรับเทคโนโลยีล่าสุ ดของประเทศไทย ไปพร้อมกับการบ่มเพาะและเตรี ยมความพร้อมให้กับนักธุรกิจยุ คใหม่ที่รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอั พและกลุ่มSME ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การทำธุ รกิจบนโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทอาลีบาบาและลาซาด้าให้ ความสนใจในการที่จะร่วมกันพั ฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยในความร่วมมือของลาซาด้าที่ มีแผนงานอันจะร่วมก่อตั้งอี กหลากหลายโครงการในอนาคตเพื่ อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซและเสริ มความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ เราประสบความสำเร็ จในการนำประเทศไทยเดินหน้ าไปตามแผนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0” ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมกล่าว

ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ การที่ลาซาด้าได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ในการพัฒนาและยกระดับศั กยภาพระบบการขนส่งและระบบโลจิ สติกส์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเจริญเติ บโตและความต้องการของอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ ลาซาด้ายังได้ทำงานร่วมกั บกระทรวงอุ ตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทย โดยได้จัดโปรแกรมการพัฒนาศั กยภาพทางอีคอมเมิร์ซที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีไทย ทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้รั บประสบการณ์จากโปรแกรมการพั ฒนาในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อาทิ การส่ง 5 สุดยอดผู้ค้าออนไลน์จาก ลาซาด้า ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับอาลี บาบา แคมปัส ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา