Grab ฉลองครบรอบ ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แกร็บ (Grab) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย แอนโทนี ตัน (ขวา) และโฮย หลิง ตัน (ซ้าย) สองผู้ร่วมก่อตั้ง Grab ฉลองครบรอบ ในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมเผยรายงานความสำเร็จ ‘Moving SEA Forward’ ประกาศการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงผลบวกจากการมอบบริการที่ ยกระดับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วภู มิภาค โดยผู้ขับขี่ในเครือข่ายของแกร็ บกว่า 930,000 คนมีรายได้สูงกว่ารายได้ แรงงานเฉลี่ยถึง 1 ส่วน 3  นอกจากนี้ แกร็บ ยังช่วยให้ผู้ โดยสารสามารถประหยัดเวลาเดิ นทางลงไปได้ครึ่งหนึ่งจากบริ การทางเลือกในการเดินทางที่ สะดวกสบายมากขึ้น โดยงานเฉลิมฉลองจัดขึ้น ณ โรงแรม JW Marriott South Beach ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Grab ฉลองครบรอบ ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Grab ฉลองครบรอบ ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน แกร็บ มอบความสะดวกสบายในการเดิ นทางให้แก่ผู้โดยสารมาแล้วถึง 2.5 ล้านเที่ยวต่อวันด้วยบริการที่ ครอบคลุม 55 เมืองทั่วเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และถือเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ มเรียกรถที่ใหญ่ที่สุดและได้รั บความนิยมสูงสุดทั้งในหมู่ผู้ขั บขี่และผู้โดยสารทั่วทั้งภูมิ ภาค โดยมียอดดาวน์โหลดแอพฯ มากกว่า 45 ล้านดาวน์โหลด

แกร็บ พัฒนาแพล็ตฟอร์มที่ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการรั บบริการที่มีส่วนสำคัญมากที่สุ ดในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างการเดินทางและการชำระเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยแกร็บเพย์ (GrabPay) ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่ อการชำระเงินอันเป็นกรรมสิทธิ์ ของแกร็บมีอัตราเติบโตสูงมาก ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้ใช้งาน แกร็บเพย์จะเพิ่มขึ้นสองเท่าตั วทุกไตรมาสไปจนถึงสิ้นปีนี้ได้ อย่างแน่นอน ส่วนบริการเสริมอย่าง แกร็บเพย์ เครดิต (GrabPay Credits) ก็มีอัตราเติบโตสูงถึง 80% ต่อเดือนนับตั้งแต่เปิดตัวในเดื อนธันวาคม 2016 สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ ความเชื่อมั่นในระบบชำระเงิ นของแกร็บเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากการฉลองครบรอบ 5 ปีแล้ว แกร็บยังเดินหน้าสร้างสรรค์นวั ตกรรมใหม่แก่ให้แก่ธุรกิจของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ แกร็บประกาศเปิดตัว แกร็บนาว (GrabNow) บริการใหม่ที่จะมาเปลี่ยนการ   เรียกรถจากท้องถนนสู่ความเป็นดิ จิทัลมากขึ้น โดย แกร็บ เตรียมเปิดตัวบริการนี้ในกรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรก โดยผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริ การแกร็บไบค์ (GrabBike) จากท้องถนนได้ทันทีและชำระค่ าโดยสารผ่านแอพฯ แกร็บ บริการแกร็บนาวจะให้ประโยชน์ต่ อผู้โดยสารใน 2 รูปแบบ ทั้งจากการโบกเรียกรถได้ทันที ตามวิถีดั้งเดิม และการได้รับบริการที่มีคุ ณภาพจากแพล็ตฟอร์มของแกร็บที่ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยที่ เยี่ยมที่สุด ค่าโดยสารที่ได้รับการกำหนดอย่ างชัดเจนโปร่งใส และคะแนนสะสมแกร็บรีวอร์ดส (GrabRewards) ที่สำคัญ แกร็บยังพัฒนาระบบเทเลเมติกส์ (Telematics) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ และฟีเจอร์แกร็บแชท (GrabChat) บริการส่งข้อความระหว่างผู้ โดยสารและผู้ขับขี่ในตัวแอพฯ ซึ่ง แกร็บ ถือเป็นผู้ให้บริการฟีเจอร์นี้ รายแรกในอุตสาหกรรมแอพฯ เรียกรถ เพื่อยกระดับการให้บริการให้ดี ยิ่งขึ้น

5 ปีของการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ไปข้างหน้า

รายงาน ‘Moving SEA Forward’  เผยให้เห็นว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา แกร็บช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่ นและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้ ขับขี่และผู้โดยสารได้อย่างไรบ้ าง

1.      ทำให้การเดินทางสะดวกและปลอดภั ยยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสาร

ผู้โดยสารของแกร็บสามารถประหยั ดเวลาเดินทางไปได้โดยเฉลี่ยถึง 52% เมื่อเทียบกับการเดินทางผ่ านขนส่งสาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่ โดยผู้โดยสารในฟิลิปปินส์ สามารถประหยัดเวลาเดินทางได้ มากที่สุดถึง 70% ตามมาด้วยผู้โดยสารในอินโดนีเซี ย 64% แม้ว่าเมืองหลวงของทั้ งสองประเทศนี้จะเจริญ แต่กลับมีสภาพการจราจรที่ติดขั ดเป็นอย่างมาก บริการของแกร็บโดยเฉพาะบริการล่ าสุดอย่าง แกร็บนาว ช่วยย่นระยะเวลาเดิ นทางของพวกเขาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ แกร็บทำให้การเดินทางของผู้ โดยสารหลายล้านคนปลอดภัยมากยิ่ งขึ้นผ่านการยกระดับความปลอดภั ยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้อัตราการเกิดอุบัติ เหตุบนท้องถนนของรถในเครือข่ ายของแกร็บจึงต่ำกว่าอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะทั่วไปถึ ง 5 เท่า

2.      เพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของผู้ ขับขี่

ผู้ขับขี่ของแกร็บ มีรายได้ต่อชั่วโมงสูงกว่าค่าจ้ างแรงงานทั่วไปโดยเฉลี่ยราว 1 ใน 3 (32%) ในทุกประเทศที่มีบริการของแกร็บ แม้ว่า 70% ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยั งไม่สามารถเข้าถึงบริการอิ นเทอร์เน็ตพื้นฐานได้[1] แต่แกร็บได้ผนวกระบบการเงินไว้ ในแอพฯ อย่างสะดวกปูทางให้ผู้ขับขี่ ในเครือข่ายแกร็บได้สัมผัสกั บความสามารถของอินเทอร์เน็ตเป็ นครั้งแรกและลดช่องว่างทางดิจิ ทัลของผู้คนในสังคม ยิ่งไปกว่านั้น แกร็บยังช่วยเปิดบัญชีธนาคารให้ กับผู้ขับขี่ราว 2 ใน 3 หรือประมาณ 640,000 คน นับเป็นการเปิดโอกาสให้ พวกเขาได้รับบริ การของธนาคารและบริการทางการเงิ นอื่นๆ เป็นครั้งแรก

ปัจจุบันผู้ขับขี่กว่า 930,000 คนหารายได้ผ่านแกร็บเพื่อดู แลครอบครัว ซึ่งมีจำนวนผู้ขับขี่ในเครือข่ ายสูงขึ้นราว 340% ทุกปีนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2013

3.      เครือข่ายบริการขนส่งที่มีประสิ ทธิภาพและการเชื่อมต่อดีขึ้นกว่ าที่เคยมีมา

แกร็บเดินหน้าขยายขอบเขตการให้ บริการด้านการขนส่งในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เน้นให้ผู้โดยสารเดินทางด้ วยกันเป็นกลุ่ม อาทิ บริการในรูปแบบใช้รถร่วมกัน (carpooling) ที่หลากหลายเพื่อลดค่ าโดยสารสำหรับการเดิ นทางแบบรวดเดียวถึงจุ ดหมายปลายทาง โดยถือเป็นทางเลือกที่จะช่ วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและมลพิ ษในเมืองใหญ่ของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้  บริการเหล่านี้ได้แก่ “แกร็บแชร์ (GrabShare)” และ “แกร็บฮิทช์ (GrabHitch)” โดยแกร็บยังได้ช่วยลดการปล่อยก๊ าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ไปแล้วเกือบ 3.2 ล้านกิโลกรัมต่อปีเพราะการพั ฒนาระบบจัดบริการใช้รถร่วมกั นและการพัฒนาประสิทธิ ภาพการจองใช้งานรถสู่ระดับสูงสุ ด